Scroll

תנאי שימוש – יישומון ואתר האינטרנט

מוביט פנגו תשלומי תחבורה ציבורית בע"מ

 

מעודכן ליום: 12.2.2024

אתרי האינטרנט שכתובתם https://www.pango.co.il/public-transportation ו- https://moovitapp.zendesk.com/hc/he/categories/360002450040-Payments-and-Validation (להלן – "האתר") והיישומונים המספקים לך את השירות ואשר ניתנים להורדה באמצעות האתר ו/או באמצעות המכשיר הנייד שלך או מכשיר תקשורת אחר לצורך תשלום בתחבורה ציבורית (להלן – "היישומון"), שייכים לחברות מוויט אפ גלובל בע"מ, מרח' אילן רמון 2 נס ציונה ופנגו פיי אנד גו בע"מ, מרח' הסיבים 49, פתח תקווה (להלן – "מוביט" ו-"פנגו", בהתאמה) ומוביט-פנגו תשלומי תחבורה ציבורית בע"מ בעלת זכות שימוש בלעדית בהם (להלן השלוש ביחד - "מפעיל היישומון" או "המפעיל").

הורדת היישומון ו/או השימוש בשירות (כהגדרתו להלן) מעיד על כך שקראת והבנת את הסכם זה (להלן – "תנאי השימוש"), ונתת את הסכמתך לכל התנאים המפורטים בו וליתר התנאים המופיעים במסכי היישומון בעת השימוש.

תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך, ביישומון ו/או באתר, לרבות שימוש בשירות, והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינך לבין מפעיל היישומון. הנך רשאי להשתמש ביישומון ו/או באתר ובשירות אך ורק בהתאם למפורט במסמך זה.

תוכל לחזור ולקרוא את תנאי השימוש, כפי שישתנו מעת לעת, בכל עת, במקום המיועד לכך ביישומון ובאתר.

1.    כללי

1.1.       הורדת היישומון והשימוש בו על ידי המשתמש, אינם כרוכים בתשלום עמלה למפעיל היישומון ו/או האתר. התשלומים שיבוצעו באמצעות היישומון יהיו אך ורק תשלומי דמי נסיעה בתחבורה הציבורית כמפורט להלן.

1.2.       תנאים אלה חלים על השימוש ביישומון ובשירות בכל אמצעי אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשב לוח וכדומה).

1.3.       יובהר, כי תנאי השימוש חלים אך ורק על השירות המתואר במסמך זה, כהגדרתו להלן, המאפשר תיקוף ותשלום של דמי נסיעה בתחבורה הציבורית באמצעות יישומון סלולרי. תנאי השימוש אינם חלים על שירותים נוספים, כהגדרתם בהסכם זה, שעשויים להינתן על ידי מפעיל היישומון, לגביהם יבוצע רישום נפרד ויחולו תנאי השימוש הרלוונטיים לשירות הנוסף.

1.4.       נא קרא את תנאי השימוש בעיון לפני השימוש ביישומון ו/או באתר. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש ביישומון ו/או באתר ולמחוק את היישומון.

1.5.       העתק מהסכם זה יישלח בחוזר לכתובת הדואר האלקטרוני שתמסור עם הרישום.

1.6.       בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין היישומון ו/או האתר, יגברו תנאי שימוש אלה, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

1.7.       הסכם זה, כפי שישתנה מעת לעת יהיה תקף ביחסי הצדדים כל עוד לא בוטל על ידי מפעיל היישומון או על ידי המשתמש. ביטול ההסכם יהיה במסירת הודעה בכתב לכתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים, כפי שיפורט להלן.

1.8.       מטעמי נוחות, הסכם זה כתוב בלשון זכר, אך הוא מיועד לשני המינים.

*תקרות התשלום היומיות והחודשיות שקבועות בצווי הפיקוח על מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית (כמפורט להלן) יחולו בעת שימוש ביישומון של פנגו ו/או מוביט אך לא תתאפשר העברת זכות או חובה מהיישומונים הללו ליישומון של מפעיל יישומון אחר.

 

*כל תיקוף באמצעות היישומון יהווה הסכמה של הנוסע להוראת תשלום למפעיל היישומון.

*לצורך תנאי שימוש אלה "חודש" יראה כמשך הזמן אשר תחילתו מיום ה-25 לחודש קלנדארי מסויים וסיומו ביום 24 לחודש העוקב.

2.    אודות השירות

השירות המתואר במסמך זה מאפשר תיקוף ותשלום של דמי נסיעה בתחבורה הציבורית (להלן – "הוראת תשלום") באמצעות יישומון סלולרי המאפשר, בין היתר, הקמה ושימוש בחשבון מרוחק לצורך התשלום (להלן ביחד – "השירות" או "השירותים" או "אמצעי כרטוס"). השימוש בשירות מותנה בהסכמה לתנאי השימוש.

יודגש, כי כל תיקוף באמצעות היישומון, באופן שיתואר להלן, יהווה הוראת תשלום.

כל שירות אחר שיציע מפעיל היישומון, לרבות קבלת הודעות שאינן קשורות לשירות ופרסומות יחויב ברישום, בהסכמה ובאישור פוזיטיביים ונפרדים של המשתמש.

3.    הגדרות

3.1.       אמצעי תשלום – כרטיס אשראי או כרטיס בנק או הוראה לחיוב חשבון. במסמך זה, "כרטיס אשראי" ו"כרטיס בנק" כמשמעותם בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019, לרבות כרטיסDebit כרטיס אשראי בינלאומי ולמעט כרטיס אשראי נטען או נטען מראש.

3.2.       דמי הנסיעה –תשלום עבור כל נסיעה שמפעיל היישומון רשאי לגבות מנוסעים כקבוע בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי שירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית(, התשפ"ב-2022, צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) התשע"ו 2015 ובצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות) מס' 2 (התשע"ז – 2). בכלל זה כלולים הסדרי נסיעה המקנים הנחות ייעודיות (פרופיל מיטיב, כהגדרתו להלן) ואחרות כקבוע בצווים לעיל.

3.3.       החוק – חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019.

3.4.       הסדר נסיעה - הסדר שמקנה זכויות לנסיעה בקווי שירות באוטובוסים, ברכבת, בקווי מוניות השירות וברכבל.

3.5.       חשבון מרוחק – מסגרת אישית שמשויכת למשתמש שמאפשרת לו צריכת אוסף של שירותים, מבוססי מידע שמתקבל ממקורות שונים (מח"ר). השירותים מסופקים למשתמש בשירותי התחבורה הציבורית באמצעות מערכת מרכזית המקושרת באמצעי טכנולוגי, לרבות יישומון סלולרי או אתר אינטרנט. לדוגמה, חשבון משתמש באפליקציית פנגו או באפליקציית מוביט.

3.6.       מזמין השירות – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ו/או הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומי מטעמם.

3.7.       משתמש ו/או נוסע – כל אדם העושה שימוש מכל סוג שהוא ביישומון ו/או באתר.

3.8.       פרופיל מיטיב – פרופיל משתמש המאפשר מימוש זכאות להנחה ייעודית בתעריפי הנסיעה על פי הדין ובהתאם לנהלים ולקריטריונים של משרד התחבורה

3.9.       תיקוף – אימות תשלום דמי נסיעה.

3.10.    תעריף מוגדל – נוסע שלא שילם דמי נסיעה פרטנית או שלא מסר לנציג בעל רישיון את אישור התיקוף ו/או תשלום דמי הנסיעה בגין נסיעה זו, חייב לשלם את דמי הנסיעה לפי תעריף מוגדל שפרסם המפקח על התעבורה בי.פ. 6774 מיום 20 במרס 2014.

4.    אופן ההרשמה לשירות ועדכון פרופיל נוסע

4.1.       על מנת להצטרף לשירות ולהשתמש ביישומון יש צורך בפתיחת חשבון מרוחק שמחייב רישום הכולל מסירת פרטים אישיים לרבות אמצעי תשלום. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור פרטים אישיים שיכללו, בין היתר, שם מלא, מספר תעודת זהות, פרטי קשר חיוניים מינימאליים בלבד ופרטי אמצעי התשלום לצורך ביצוע החיוב. לא מוטלת עליך חובה מכוח חוק למלא את הפרטים שיידרשו במסגרת הרישום לשירות, אך אם תבחר שלא למסור את הפרטים המבוקשים לא נוכל לספק לך את השירות הכרוך במסירת הפרטים.

4.2.       יובהר כי, האחריות הבלעדית לעדכון הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת השירות מוטלת על המשתמש בלבד והוא מתחייב לעדכן בכל שינוי רלוונטי לצורך כך. החברה לא תשא בכל אחריות ו/או תחויב במתן זיכוי במקרה בו לא עודכנו הפרטים ו/או בגין כל סיבה אחרת אשר אינה באחריותה ו/או בשליטתה.פרופיל מיטיב

4.2.1.       נוסע בעל זכות להנחה ייעודית, לרבות אזרח ותיק, יתבקש ליצור פרופיל מיטיב ולהעביר בעת ההרשמה או בכל עת לאחר מכן, את כלל המסמכים אשר נדרשים לשם כך, ובכלל זאת צילומי תעודות ומסמכים ואישורים מתאימים המעידים על הזכאות.

4.2.2.       קבלת ההנחות הייעודיות שמאפשר הפרופיל המיטיב מותנית בהשלמת ההליך הנדרש ביישומון יודגש כי נוסע שלא עמד בכל התנאים לצורך אישור הפרופיל ובכלל זאת אם אי מילוי הפרטים הנדרשים וצירוף המסמכים כאמור, לא יוכל הנוסע להנות מהנחות בתעריפי התחבורה הציבורית, ולא יבוא בכל דרישה ו/או טענה ו/או תובענה נגד מפעיל היישומון ו/או מזמין השירות.

4.2.3.       עד אישור הפרופיל עלות הנסיעות של הנוסע יחושב על בסיס פרופיל בוגר.

למען הסר ספק, אושר פרופיל מיטיב, כהגדרתו לעיל, יחול הוא מיום אישור הבקשה, וחישוב הנסיעות החל מיום האישור יעשה בהתאם לתעריפים הרלוונטיים לפרופיל המיטיב שאושר.

4.2.4.       משתמש שלא פעל לעדכון פרופיל מיטיב, יוגדר בפרופיל ברירת המחדל.

4.2.5.       כל משתמש יהיה זכאי להנחה על פי פרופיל מיטיב אחד בלבד, המזכה בהנחה הגבוהה מביניהן.

4.2.6.       הזכות להנחות ייעודיות כאמור במסגרת הפרופיל המיטיב הינה אישית ולא ניתנת להעברה ברישום ו/או בשימוש.

4.3.       הנתונים שתמסור בעת ההצטרפות ו/או יעודכנו ו/או הוספו על ידו כאמור, יישמרו במאגר המידע של מפעיל היישומון והשימוש בהם יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות כמפורט להלן.

4.4.       המשתמש מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו על ידו במסגרת הרישום לשירות הם נכונים ומדויקים.

5.    אופן השימוש בשירות

5.1.       בעת כניסה לאמצעי תחבורה ציבורית או לתחנה ממנה מופעל אמצעי תחבורה ציבורית על המשתמש בשירות לבצע פעולת תיקוף. התיקוף מתבצע באופן הבא:

5.1.1.       אמצעי תחבורה כגון רכבת ודומיה (בין אם קיים שער ובין אם לאו): על המשתמש לבצע תיקוף באמצעות בקשה יזומה ביישומון. אסמכתת התיקוף שתתקבל תוצג ב QR code אותו יש להציג למכשיר האימות בשער. יש לבצע תהליך זהה לצורך פתיחת שער התחנה ביציאה.

5.1.2.       אמצעי תחבורה בהם לא קיים שער והתיקוף מתבצע על כלי הרכב: לצורך ביצוע התיקוף יש לסרוק QR code הנמצא בכלי התחבורה ולהצהיר על יעד הנסיעה.

5.2.       יש לבצע תיקוף לפני כל התחלת שימוש באמצעי תחבורה ציבורית, ובאמצעי תחבורה בהם קיים שער יש לבצע תיקוף גם בסוף השימוש. יש לבצע פעולת תיקוף גם כאשר המשתמש עושה שימוש במספר אמצעי תחבורה ברצף, לרבות בנסיעות מעבר המבוצעות במשך 90 דקות ממועד התיקוף הקודם.

5.3.       בתום פעולת התיקוף יתקבל בחשבונו המרוחק של המשתמש ביישומון, אישור תיקוף בצורת QR code. על המשתמש לוודא קבלת אישור התיקוף.

5.4.       השלמת פעולת התיקוף מותנית בהשלמת הפרטים הנדרשים ביישומון, ובכלל זאת מילוי פרטים בדבר סוג אמצעי התחבורה ופרטי תחנת המוצא ויעד הנסיעה.

5.5.       מפעיל היישומון יהא רשאי לא לאשר ביצוע תיקוף במידה ואמצעי התשלום שנמסר בעת הרישום אינו בתוקף או כאשר למשתמש חוב שלא הוסדר עבור השימוש בשירות או מכל סיבה אחרת עליה יורה מזמין השירות. במקרה כזה לא יבוא המשתמש בכל דרישה ו/או טענה ו/או תובענה כלפי מפעיל השירות ו/או המזמין.

5.6.       המשתמש יוכל להיכנס לחשבון המרוחק ולהציג את ה- QR code המאשר את תיקוף הנסיעה במקרה בו יידרש לעשות כן על ידי גורמי פיקוח ואכיפה של מזמין השירות או הפועלים מטעמו.

6.    תשלום

6.1.       הורדת היישומון והשימוש בשירות אינם מחייבים את המשתמש בעמלה או בתשלום, פרט לתשלום דמי הנסיעה בגין השימוש בתחבורה הציבורית.

6.2.       גובה דמי הנסיעה בגין השימוש בתחבורה ציבורית, לרבות סוגי הסדרי הנסיעה והנחות ייעודיות על פי פרופיל המשתמש, נקבעים בצווים אשר באחריותם של שרי האוצר והתחבורה, מכוח חוק פיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957.

6.3.       התשלום בגין דמי הנסיעה ייעשה באמצעות היישומון, בדרך של חיוב אמצעי התשלום אשר פרטיו נמסרו בעת ההצטרפות לשירות. דמי הנסיעה מחושבים ברמה יומית וחודשית בהתאם לשימושים שביצע המשתמש באותו חודש. עם רישום המשתמש לשירות, נותן הוא את הסכמתו ואישורו לחיוב אמצעי התשלום כמפורט לעיל.

6.4.       גביית התשלום:

6.4.1.       גביית תשלום ממשתמשים אשר בחשבונם מעודכן כרטיס אשראי לצורך תשלום, תעשה בדרך של הוראת קבע, ביום ה- 25 בכל חודש קלנדרי בעד החודש הקודם.

6.4.2.       גביית התשלום ממשתמשים אשר מחשבונם מעודכן כרטיס Debit או כרטיס אשראי שהונפק מחוץ לישראל, תעשה בתום כל יום.

6.5.       על אמצעי התשלום להיות בתוקף בעת הרישום ובכל עת במהלך השימוש ביישומון ובשירות. היישומון מאפשר להחליף את אמצעי התשלום שנמסר בעת הרישום לשירות בכדי לעמוד בדרישה זו.

6.6.       המשתמש מחויב להודיע למפעיל היישומון מיד עם היוודע לו כי אמצעי התשלום שמסר אינו בתוקף או שיש מניעה כלשהי לחייבו או את האמצעי התשלום האחר.

6.7.       במסירת פרטי אמצעי התשלום מתחייב/ת מתחייב המשתמש כי הוא רשאי וזכאי לעשות שימוש באמצעי תשלום זה.

6.8.       לאחר אישור התשלום, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקת בעת ההצטרפות לשירות, אישור בדבר התשלום.

6.9.       המשתמש יוכל להיכנס לחשבון המקושר ולהציג את היסטורית הנסיעות שלו ופירוט השימושים לתקופה של עד 12 חודשים.

6.10.    מבלי לגרוע מכלליות האמור להלן בדבר ביטול השימוש על ידי מפעיל היישומון, אם לא עלה בידי מפעיל היישומון לגבות את התשלום בגין דמי הנסיעה מאת המשתמש באמצעות אמצעי התשלום שנמסר על ידו, יהא המפעיל רשאי לפעול לפירעון החוב בכל דרך העומדת לרשותו על פי כל דין ולפי שיקול דעתו. המשתמש יישא במלוא ההוצאות אשר היו כרוכות בגביית חובו.

6.11.    ביקש המשתמש לחלוק על חיוב כלשהו בו חויב, יפנה אל המפעיל בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-45 ימים לאחר שהחיוב הוצג לראשונה בחשבונו.

6.12.    יישומון מוביט מאפשר למשתמש תיקוף ותשלום דמי נסיעה עבור שימוש של נוסע אחר, שאינו המשתמש, בתחבורה הציבורית. במקרה זה ייגבו מהמשתמש דמי הנסיעה המלאים לפי דין, עבור נסיעה בודדת, ללא זכות מעבר של 90 דקות, ללא הנחות ייעודיות או הסדרים זמניים ו/או תקופתיים להן עשוי להיות זכאי הנוסע האחר, וללא חישוב תעריף הנסיעה ביישומון המבוצע עבור המשתמש בלבד.

7.    תעריף מוגדל בגין אי תיקוף ו/או תשלום

חתימה על מסמך זה משמעה גם הצהרה של המשתמש כי ידועה לו חובתו לתקף ולשלם דמי נסיעה פרטנית ו/או למסור לנציג בעל רישיון את אישור התיקוף ו/או תשלום דמי הנסיעה בגין נסיעה זו, שאחרת יחויב לשלם את דמי הנסיעה בהתאם להוראות תעריף מוגדל שפרסם המפקח על התעבורה בי.פ. 6774 מיום 20 במרס 2014.

8.    תנאים כלליים ושינויים בתנאי השימוש

8.1.       היישומון מסופק למשתמש "כמות שהוא" ("as is") ולפי זמינותו ("as available") ללא כל התחייבות ו/או מצג ו/או אחריות מכל סוג שהוא, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל היישומון ומזמין השירות בגין השירות, יכולותיו או מגבלותיו. מפעיל היישומון ומזמין השירות לא יהיו אחראים, כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי בשל נזקים כלשהם וכל אובדן או נזק מסוג שהוא, אשר נגרמו לכל אדם, הקשור ו/או הנובע מהשירות ו/או מהשימוש ביישומון.

8.2.       זמינות האפליקציה ופונקציונאליות השירות תלויות בגורמים רבים, אשר אינם מצויים בשליטתו של מפעיל היישומון, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן ושירותים סלולריים). מפעיל היישומון לא יהיה אחראי לנזקים שנגרמו כתוצאה משיבוש או תקלה אשר אינם בשליטתו, ככל שעשה מאמץ סביר למנוע אותם.

8.3.       מפעיל היישומון יהיה רשאי, בכל עת, לחסום את גישתך לאתר ו/או ליישומון ו/או לביצוע פעולות בהם, ולקבלת השירות, כולו או חלקו, באופן זמני או לצמיתות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לרבות בכל המקרים הבאים: חשש שהפרת את תנאי השימוש, חשש שהתבצע שימוש לרעה או שימוש בלתי מורשה, התשלום מהמשתמש לא נפרע במועדו או במלואו, חשש שהופרה כל הוראה אחרת של הסכם שימוש זה ו/או הוראה שתופיע במסכי היישומון ו/או באתר ו/או את הוראות הדין או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע ולניהול סיכונים, והכל בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד ולמפעיל היישומון על פי כל דין. מפעיל היישומון, יודיע על כך למשתמש מיד לאחר ביצוע החסימה, באמצעות האתר או היישומון או דואר אלקטרוני.

8.4.       מפעיל היישומון שומר לעצמו את הזכות לנקוט בכל פעולה כפי שימצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון האתר ו/או היישומון.

8.5.       מפעיל היישומון שומר על זכותו לבקש פרטים נוספים בכדי לאשר את אמצעי התשלום.

8.6.       המשתמש מאשר ומסכים כי מפעיל היישומון לא יישא באחריות כלפיו או כלפי צד שלישי, בגין חסימת גישה לאתר ו/או ליישומון מחמת אי עמידת המשתמש בהתחייבויותיו שעל פי הסכם זה, לרבות בקשר עם תשלום דמי הנסיעה. הפסקת הגישה לא תשנה ו/או תבטל כל חוב שייווצר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או ביישומון ו/או בשירות.

8.7.       מזמין השירות יהיה רשאי להורות למפעיל היישומון להפסיק שימוש ביישומון של משתמש אשר במהלך שנת שימוש (מיום הרישום ליישומון) הכחיש שתי עסקאות ומעלה, באופן מלא או חלקי, אשר נמצא לאחר בדיקה כי הן בוצעו ובידי המפעיל תיעוד מלא אודות ביצוע התיקוף ופרטי הנסיעה.

8.8.       מידע המתקבל מצדדים שלישיים - מידע ונתונים מסוימים המופיעים ביישומון במסגרת השירות מתקבלים מצדדים שלישיים. מידע זה נמסר לך כמות שהוא (as is), ללא כל התחייבות של מפעיל היישומון או מזמין השירות, או אחריות שלהם מכל סוג שהיא, באופן מפורש או מכללא.

8.9.       מפעיל היישומון ומזמין השירות אינם מתחייבים כי המידע והנתונים המופיעים ביישומון ואשר התקבלו מצדדים שלישיים כלשהם יהיו מדויקים ו/או חפים מטעויות והם אינם ערבים לנכונותם או מהימנותם של מידע ונתונים אלה.

8.10.    המשתמש מחויב ליידע את מפעיל היישומון, מיד עם היוודע הדבר, בכל המקרים הבאים: שימוש לא מורשה אשר נעשה בחשבון המרוחק, אובדן/גניבה הטלפון הסלולרי, אובדן/גניבה כרטיס האשראי. הודעה כאמור תישלח על ידי המשתמש למוקד השירות של מפעיל היישומון.

8.11.    המשתמש יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בחשבונו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו, למעט שימוש לרעה בכרטיס האשראי בהתאם להוראות חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986.

8.12.    על מנת להקים את החשבון המרוחק ולעשות שימוש בשירות, עליך להיות מעל לגיל שמונה-עשרה (18). אם המשתמש הוא מתחת לגיל 18, השימוש ביישומון ו/או באתר מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטת בהם. במקרה בו הקטין מגיל 14 ומעלה נדרשת גם הסכמת הקטין עצמו. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס, הסכם זה לא תקף ואין עלייך לעשות כל שימוש באתר ו/או ביישומון, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

במקרה והובא לידיעת מפעיל היישומון או מזמין השירות כי אדם מתחת לגיל 18 משתמש בשירותים, שלא בהתאם לתנאים הנזכרים לעיל, מפעיל היישומון יהיה רשאי לעשות כל פעולה כפי שימצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לרבות חסימת המשתמש מקבלת השירותים וסגירת חשבונו.

8.13.    מפעיל היישומון רשאי לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ובכפוף לפרסום שינויים מהותיים בדפי היישומון ו/או באתר. המשך שימושך ביישומון ו/או באתר ובשירות לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את השינויים.

9.    שימושים אסורים ביישומון

המשתמש אינו רשאי (בין בעצמו ובין על-ידי מי מטעמו): (א) להשתמש בשירות לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסריתו/או בלתי-מורשית ולעשות בו כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועד השירות; (ב) להשתמש בשירות למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של מפעיל היישומון ומזמין השירות בכתב ומראש; (ג) לפגוע או לשבש את פעולת היישומון או השרתים והרשתות המאחסנים אותו; (ד) לעקוף את כל האמצעים בהם משתמש מפעיל היישומון על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; (ה) ליצור סביבת דפדפן או לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) או לבצע קישור עמוק (deep linking) לכל חלק מהשירות ללא הרשאה מפורשת של מפעיל היישומון בכתב ומראש; (ו) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האפליקציה ("crawlers", "automated data mining tools" וכו'); (ז) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאפליקציה, כל וירוס, "תולעת" (worm), סוס טרויאני, באג, רוגלה  (spyware), נוזקה (malware), או כל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות היישומון; (ו) להפר אי אלו מתנאי ההסכם.  

10. תכנים מסחריים

10.1.    מפעיל הישומון רשאי לפרסם ביישומון ו/או באתר תכנים מסחריים שונים, כגון פרסומות ו/או הודעות דחף, הנמסרים לפרסום מטעמם של צדדים שלישיים, ואשר אינן מבוססות מידע שיתקבל אצל מפעיל היישומון כתוצאה מהשימוש שתבצע ביישומון ו/או באתר.

10.2.    מפעיל היישומון רשאי לפנות למשתמש ולהציע לו להירשם לקבלת פרסומות ו/או הודעות דחף, ולבקש לקבל לשם כך את הסכמתו הפוזיטיבית.

11. שינויים ביישומון, הפסקת השירות ותמיכה

11.1.    על מפעיל היישומון לא חלה כל חובה על פי הסכם זה לספק שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של היישומון. עם זאת, מפעיל היישומון עשוי מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של היישומון, ועשוי לשדרג באופן אוטומטי את גרסת היישומון. הנך נותן את הסכמתך לשדרוגים כאמור ומסכים כי תנאי השימוש יחולו עליהם.

11.2.    שירותי התיקוף והתשלום הם ייעודיו המרכזיים והעיקריים של היישומון. מפעיל היישומון ישמור על מתכונת שירות זו. אולם, מפעיל היישומון יהיה רשאי לשנות מעת לעת את מבנה היישומון וצורתו מבלי לפגוע במתכונת השירות של שירותי התיקוף והתשלום. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל היישומון בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות ככל שיתרחשו, אגב ביצועם.

11.3.    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאי מפעיל היישומון לשנות או למחוק כל או חלק מהיישומון ו/או האתר, למעט מחיקת החלקים ביישומון הנוגעים לשירותי תיקוף ותשלום, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וכן להפסיק בכל עת את מתן השירותים ביישומון, כולם או מקצתם. מפעיל היישומון יפרסם ביישומון הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.

11.4.    מפעיל היישומון עושה כל מאמץ על מנת לשמור על תקינות היישומון. במידה שנודע לך על טעות ביישומון, אנא הודע למפעיל היישומון.

12. סיום/ביטול ההתקשרות על ידי המשתמש

12.1.    ביכולתך להפסיק את השימוש בחשבון על ידי סגירת החשבון המרוחק באמצעות פנייה בכתב למוקד שירות הלקוחות של מפעיל היישומון. ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות לסיומה בתוך 3 ימי עסקים. אין בסיום ההתקשרות כאמור כדי לגרוע ו/או לבטל את התחייבויות המשתמש ו/או את התשלומים בהם התחייב אשר נוצרו קודם לסיום ההתקשרות ו אלה ייגבו ביום התשלום הקבוע של המשתמש. המשתמש מתחייב שלא לבטל תשלומים אלה אצל חברת האשראי.

מובהר כי במקרה בו המשתמש לקוח של מפעיל היישומון בקשר עם שירותים נוספים המוצעים במסגרת היישומון ו/או האתר ושהינם מעבר לשירות כהגדרתו בהסכם זה, סגירת החשבון המרוחק אינה מהווה ביטול התקשרות של המשתמש בקשר עם שירותים נוספים אלו. ביטול התקשרות של המשתמש בקשר עם שירותים נוספים שאישר כאמור, הינה כמפורט בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של השירותים הנוספים.

12.2.    לתשומת ליבך, ביטול הרישום יביא לחסימת הכניסה לחשבון המרוחק ולחסימת האפשרות לעשות כל שימוש בשירותים. ככל ותחפוץ בעתיד לשוב ולעשות שימוש בשירותים יהיה עליך להירשם מחדש לשירות.

12.3.    שים לב, מחיקת היישומון אינה מביאה לסגירת החשבון המרוחק. במידה ומחקת את היישומון והתקנת אותו מחדש, אנו נזהה אותך ונציג לך את החשבון המרוחק הפעיל.

12.4.    לא ניתן להעביר חשבון מרוחק בין מפעילי יישומון שונים.

13. מדיניות הפרטיות

13.1.    מטרת מדיניות הפרטיות

מפעיל היישומון ומזמין השירות מכבדים את הפרטיות שלך ומחויבים להגן על המידע האישי שאתה משתף. מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין היתר, להסביר את המדיניות ואת הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים ובנוגע לאיסוף ושימוש בסוגי המידע השונים המתקבלים ממך בעת השימוש בשירות, לרבות מטרות פעולות האיסוף והשימוש במידע ומסירת המידע לצדדים שלישיים.

13.2.    סוגי מידע

מדיניות הפרטיות תתייחס לשני סוגים של מידע, הנבדלים זה מזה. "מידע אישי" הוא מכלול הנתונים העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהויו של אדם, ובכלל זה שם פרטי ומשפחה, מספר תעודת זהות, פרטי תשלום, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, וכל פרטי אישי אחר שנמסר ו/או נתקבל אצל מפעיל היישומון בעת השימוש בשירות.

בניגוד למידע האישי, "מידע סטטיסטי" הינו מידע הכולל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקור הנתונים.

13.3.    תיאור כללי של פעולות האיסוף והשימוש במידע

כלל פרטי המשתמש וכלל הנתונים שנמסרו ו/או נתקבלו אצל מפעיל היישומון בקשר עם השירות כהגדרתו בהסכם זה, לרבות המידע האישי שסיפקת ובכלל זאת פרטים אישיים, פרטי אמצעי תשלום, היסטוריית שימושים ונתוני מיקום, ומידע אודות השימוש שלך בשירות, באמצעות היישומון או באתר ו/או במסגרת פניה לשירות הלקוחות של מפעיל היישומון נשמרים במאגרי המידע של מפעיל הישומון.

מידע אישי לא מזוהה אודות סוג פרופיל המשתמש, היסטוריית השימושים ונתוני המיקום שתעשה ביישומון יועברו למזמין ויישמר במאגר מידע נפרד של המזמין. כל המידע שנמסר למזמין אינו מזוהה 

13.4.    המידע האישי

13.4.1.    מקורות המידע-

המידע האישי ייאסף מתוך הפרטים אותם מסרת במסגרת תהליכי פתיחת חשבון, תיקוף נסיעה, ביקורת ו/או בכל תהליך נוסף שביצעת או שנקלט אוטומטית או שירות אחר שבחרת לקבל במסגרת שימושך ביישומון ו/או באתר ו/או במסגרת מתן שירות במוקד שירות הלקוחות של מפעיל היישומון, דרכו מוקלטות שיחות, וזאת בין אם סיימת להזין את המידע בשדות הרלוונטיים ושלחת אותו ובין אם לאו.

13.4.2.    מטרות האיסוף-

- המידע האישי נאסף לצורך מתן השירות, שהינו תיקוף ותשלום של דמי נסיעה בתחבורה הציבורית באמצעות יישומון סלולרי. המידע שנאסף מאפשר רישום המשתמשים לשירות, תיקוף על ידי המשתמשים, התחשבנות וחיוב בגין הנסיעות, הפעלת מוקד שירות לקוחות, ומתן מענה למשתמשים בקשר עם השירות, לרבות בירורים, זיכויים והכחשות.

כמו כן המידע האישי ישמש, לקבלת פניות ו/או מסרים בקשר עם השירות באמצעות פרטי הקשר שמסרת ביישומון ו/או באתר. פרטי הקשר נדרשים לצורך יצירת קשר איתך בלבד. אתה רשאי למסור את המינימום של הפרטים הנדרש לכך, לפי נוחותך.

13.4.3.    חובת מסירת המידע-

- המידע שיימסר על ידך למפעיל היישומון נמסר מבחירתך, בהסכמתך, מרצונך החופשי והמלא ולא חלה עליך כל חובה חוקית למוסרו. במידה שהחלטת למלא את הפרטים ו/או למסור פרטים אישיים, ייחשב הדבר כהסכמה מצידך למסירת הפרטים ואיסופם בהתאם לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלו והאמור ביישומון ו/או באתר ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מפעיל היישומון ו/או מזמין השירות ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

13.4.3.1.   המידע האישי הנאסף והנשמר במאגר המידע הינו:פרטי יצירת חשבון

על מנת להצטרף לשירות ולהשתמש ביישומון יש למסור שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, פרטי אמצעי התשלום לצורך ביצוע החיוב (פרטים החיוב אינם נשמרים במאגר אלא אצל חברת מסוף), וכתובת דואר אלקטרוני. מסירת מידע אישי כאמור על ידי המשתמש, הינה הכרחית לצורך השימוש בשירות ואם תבחר שלא למסור את הפרטים המבוקשים לא נוכל לספק לך את השירות. הפרטים לעיל נמסרים על ידי המשתמש בעת הרישום לשירות כאמור בסעיף 4.1.

 

13.4.3.2.   פרטי פרופיל מיטיב-

לצורך קבלת פרופיל מיטיב, יש למסור מידע אישי, אשר עשוי לכלול בין היתר צילומי תעודות, מסמכים ואישורים מתאימים (לרבות רפואיים) המעידים על הזכאות, בהתאם לפרופיל המיטבי המבוקש. מסירת מידע אישי זה הינה הכרחית לצורך קבלת פרופיל מיטיב, וככל שאתה זכאי לפרופיל מיטיב, לא תוכל ליהנות מזכות זו במסגרת השירות מבלי למסור את המידע האישי המבוקש.

13.4.3.3.    

מידע אישי אשר ייאסף ויישמר בעת השימוש בשירות:

נקודת הגישה לנסיעה, שעת התיקוף, מספר הנוסעים נוספים (ככל שקיימים), מיקום המשתמש (בהתאם ל- GPS); נקודת יציאה מהתחבורה הציבורית (בנסיעה באמצעי תחבורה עם תחנות סגורות), התשלומים שבוצעו בפועל וכיוצא באלו פרטים הקשורים לשימוש בשירות.

13.4.4.    מידע אישי נוסף מאגר המידע לשירות התשלום והתיקוף כולל את הפרטים המינימליים הנדרשים לצורך מתן השירות. מפעיל היישומון יהא רשאי לבקש מהמשתמש מידע אישי נוסף, וזה יימסר על ידך מבחירתך, מרצונך החופשי והמלא, במהלך השימוש ביישומון ובשירות, והדבר לא יהווה תנאי לקבלת השירות. מידע נוסף כאמור בסעיף זה עשוי לכלול את גילך, מקום מגוריך, פרטי קשר נוספים שלך, מצבך המשפחתי, פרטים שונים הנוגעים למצבך הכלכלי ולשירותים שאתה מגלה בהם עניין, הכשרתך המקצועית, השכלתך ופרטי מידע נוספים – אשר מסירתם תלויה בהסכמת המשתמש בלבד, והם אינם הכרחיים לצורך מתן השירות.

13.4.5.    השימוש במידע:

השימושים המותרים במידע האישי שנאסף אודות המשתמשים בשירות הינם אלו:

13.4.5.1.   לתפעל, לנהל ולספק את השירות, ובכלל זה, בקרה לצורך מתן ושיפור השירות (כגון: זיהוי המשתמש, טיפול בפניות, שירות תמיכה טכנית וגילוי הונאות). מפעיל הישומון ישתמש במידע אישי על מנת להשיב לשאלות המשתמש אודות השימוש בשירות, וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית.

13.4.5.2.   התחשבנות כספית ובקרה מול מפעילי התחבורה הציבורית.

13.4.6.    המידע והנתונים בנוגע למשתמשים יישמר במאגר המידע של מפעיל היישומון, לתקופות המינימום הנדרשות על מנת למלא את מטרות השימוש במידע כמתואר בהסכם זה, להגן או לעמוד על זכויות משפטיות, ובהתאם לדרישות הדין. במקרה בו ההתקשרות באה לסיומה על ידי פנייה בכתב של המשתמש לסגירת החשבון המרוחק, המידע האישי שיישמר לגביך יהיה רק לצורך הגנה או עמידה על זכויות משפטיות בהתאם לדרישות הדין.

13.4.7.    שיתוף המידע:

מפעיל היישומון רשאי להעביר את המידע האישי לספקי שירות מטעמו ("צד שלישי") למטרות ושימושים אלו בלבד:

13.4.7.1.   תפעול, תמיכה ומתן השירות - כולל צפייה של הצד השלישי במידע אישי לצורך מתן מענה לפניות וביצוע פעולות חישוביות כחלק ממתן השירות (הפקת חשבוניות למשתמשים, חישוב הסכום לתשלום, ביצוע חיוב המשתמשים).

13.4.7.2.   עיבוד מידע אישי לצורך "התממה" (הסרת פרטים מזהים)- מפעיל היישומון רשאי להעביר את המידע האישי לצד שלישי שיעבד את המידע לצורך ההתממה. לאחר ביצוע ההתממה, הצד השלישי ימחק את המידע האישי ולא יעשה בו כל שימוש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל היישומון ומזמין השירות רשאים לשתף צדדים שלישיים במידע אישי במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין; (ב) לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית, רגולטורית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת; (ג) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ד) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, בהונאה, בשימוש לרעה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ה) על פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי.

13.5.    מידע סטטיסטי (מידע שאינו אישי)

13.5.1.    "מידע סטטיסטי" הינו מידע הכולל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקור הנתונים.

13.5.2.    מפעיל היישומון ומזמין השירות רשאים לאסוף אודותיך גם מידע באופן שאינו מזהה אותך, ושהינו מידע שאינו אישי.

13.5.3.    המידע שתמסור ושייצבר במהלך השימוש הרגיל ישמש באופן אגרגטיבי (ללא אפשרות לקשור בין פרטי המשתמש לנתונים) לצרכי מחקר ותכנון של מזמין השירות לרבות: בחינת ביקושים, צרכים ושירותים בקשר עם נסיעות בתחבורה הציבורית. במסגרת זו אישור הסכם זה מהוה אישור פרטני גם לשימוש בנתונים כאמור.

13.5.4.    מפעיל היישומון רשאי לשמור מידע לא מזהה ללא כל מגבלות.

13.5.5.    מבלי לגרוע מהאמור, מפעיל היישומון ומזמין השירות וגופים נוספים העוסקים בעיבוד נתונים, יהיו רשאים לעשות שימוש במידע לא אישי על מנת לעשות שימוש בו לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, לצורך התאמה, פיתוח ושיפור השירות המקוון והשירותים הניתנים במסגרתו וכן לצורך טיוב התחבורה הציבורית ורשת הכבישים.

13.5.6.    במסגרת השימוש בשירות ייאסף ויישמר מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף באופן פסיבי (כלומר, מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי משתמש). בדומה ליישומונים רבים אחרים, ייתכן וייאסף באופן אוטומטי מידע לא אישי, אשר ינותח על ידי מפעיל היישומון ו/או מי מטעמו על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים עושים שימוש ביישומון ולצורך ניהולו, שיפורו וקידום השירות. המידע הלא אישי עשוי להיגלות לאחרים ולהישמר לצמיתות בארכיונים לצורך שימוש עתידי. יובהר, כי מידע סטטיסטי ואנונימי איננו כפוף לדיני הגנת הפרטיות ומפעיל היישומון ו/או מזמין השירות רשאים לאסוף, למסור ולשתף מידע מסוג זה ללא מגבלות.

13.5.7.    דפדפן האינטרנט שלך והיישומון מעבירים באופן אוטומטי ובעילום שם, חלק מאותו המידע הלא אישי שייתכן וייאסף, שעשוי לכלול את הדפים בהם ביקרת באתר, כתובות URL של אתרי אינטרנט בהם ביקרת, סוג הדפדפן שלך, התאריך והשעה בה נכנסת לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) שממנה פנית, חומרים שהורדת מהאתר וכיו"ב. המידע הלא אישי נאסף בעזרת כלים וטכנולוגיות שונות לרבות קבצי "cookies" וטכנולוגיות אחרות, לצורכי ניתוח המידע.

13.6.    כללי

13.6.1.    מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, ישמור מפעיל היישומון בסודיות כל מידע המצוי ברשותו אודות המשתמש, אלא אם כן חויב למסור מידע זה על פי כל דין ו/או במקרים בהם העברת הפרטים לצד שלישי מחויבת לצורך פעילותו של מפעיל היישומון ו/או מתן השירות למשתמש ו/או לצורך חיוב המשתמש בגינו.

13.6.2.    מפעיל היישומון לא יפגע בפרטיותו של המשתמש וימלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, והוראות כל דין אחר בעניין.

14. מדיניות הפרטיות עבור שירותים נוספים

14.1.    מדיניות הפרטיות שפורטה לעיל, נוגעת לפעילות בשירות בלבד. היישומון ו/או האתר עשויים לכלול במסגרתם מתן שירותים נוספים (לעיל ולהלן - "שירותים נוספים"), שהינם מעבר לשירות כהגדרתו בהסכם זה, והכל בכפוף למפורט בסעיף זה להלן.

במידה וירצה המשתמש להשתמש בשירותים נוספים, יהיה על המשתמש לאשר תנאי שימוש של שירותים נוספים ולבצע הליך הרשמה מתאים (כמפורט בתנאי השימוש של השירותים הנוספים).

14.2.    מזמין השירות אינו נושא באחריות מכל סוג שהיא בקשר עם השירותים הנוספים והמידע הנוסף שתמסור בקשר אליהם, ובכלל זאת בקשר עם תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות שיפורסמו ו/או יינתנו במסגרת היישומון בקשר עם השירותים הנוספים ובכלל זאת הוא אינו צד לכל עסקה שתסוכם בקשר לשירותים הנוספים.

14.3.    יובהר, כי מידע ונתונים המופיעים ביישומון לעניין השירותים הנוספים עשוי להתקבל גם מצדדים שלישיים, והוא נמסר למשתמש כמות שהוא (as is), ללא כל התחייבות של מזמין השירות, או אחריות שלו מכל סוג שהיא, באופן מפורש או מכללא.

14.4.    מפעיל היישומון יהא רשאי לספק שירותים נוספים למשתמש, ובלבד שניתנה הסכמה פוזיטיבית של המשתמש לכך.

14.5.    מפעיל היישומון יהא רשאי לשלוח למשתמש דיוור ישיר ובכלל זאת פרסומות והצעות לקבלת שירותים נוספים, ולהשתמש במידע שנמסר על ידי המשתמש, לרבות נתוני המיקום והיסטוריית השימושים של המשתמש, הנאסף בקשר עם השימוש של המשתמש בשירות כדי ליידע אותו במוצרים ושירותים נוספים המותאמים אליו והעשויים לעניין אותו וכן להציע לו הטבות והצעות שיווקיות, ובלבד שכאמור בסעיף 14.4 לעיל, המשתמש נתן הסכמתו ואישורו לכך. אישור המשתמש כאמור יכלול את הסכמתו הפוזיטיבית של המשתמש לקבלת פניות ו/או דיוורים ו/או מסרים אלקטרוניים בקשר עם שירותים נוספים וביצועם בכל אמצעי קשר אשר פרטיו נמסרו על ידו במסגרת היישומון ו/או האתר.

14.6.    המשתמש יהיה רשאי להורות על ביטול הרשאה שנתן כאמור, בכל עת, בהודעה חוזרת במסגרת פנייה בכתב למוקד השירות של מפעיל היישומון. יובהר, כי במידה והמשתמש הינו לקוח של מפעיל היישומון ו/או של גוף שהינו חלק ממנו בקשר עם שירותים נוספים או אחרים, מפעיל היישומון ו/או הגוף שהינו חלק ממנו יהיו רשאים להשתמש במידע שיש בידיהם אודות המשתמש (שלא בקשר עם השירות כהגדרתו בהסכם זה) בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים לשירותים הנוספים או האחרים אותם אישר המשתמש.

14.7.    מפעיל היישומון יוכל לשנות מעת לעת את מתן השירותים הנוספים ושינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או אי נוחות, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות ככל שיתרחשו, אגב ביצועם.

14.8.    יובהר, כי מדיניות הפרטיות בסעיף זה נוגעת לשירותים נוספים שיוצעו במסגרת היישומון ו/או האתר. במקרה בו היישומון ו/או האתר יכללו הפניות או קישורים ליישומונים או לאתרים אחרים, נוהגי הפרטיות שיחולו הינם אלה שיופיעו ביישומונים או האתרים האחרים.

15. אבטחת המידע

15.1.    מפעיל היישומון ו/או מי מטעמו משתמשים באמצעי הגנה ואבטחת מידע לצורך הגנה על המידע על המשתמשים. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה לאתר ו/או ליישומון ולמאגרי הנתונים ו/או לתעבורת הנתונים בין המחשב או הטלפון בו הינך עושה שימוש לבין המחשבים והשרתים שבשימוש מפעיל היישומון, ולהיפך.

15.2.    הנך מאשר בזה כי מפעיל היישומון לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לך מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין, אם ייגרם, כתוצאה מחדירה ליישומון ו/או לאתר ו/או למאגרי הנתונים ו/או לתעבורת הנתונים כאמור, וזאת ככל שמפעיל היישומון נקט בצעדים סבירים ומקובלים למניעת חדירות שכאלה.

15.3.    בשום מקרה לא תחול על מפעיל היישומון ו/או על מזמין השירות ו/או על מי מטעמם אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים וכיוצ"ב), כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש ביישומון ו/או באתר ובשירות, תהא אשר תהא העילה או סיבת הנזק, על אף האמור בכל דין או הסכם.

15.4.    הנך זכאי לעיין במידע שעלייך המוחזק במאגר המידע. מימוש הזכות ייעשה בתיאום עם מפעיל היישומון. אם עיינת במידע עליך ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן הינך רשאי לפנות למפעיל היישומון בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

16. זכויות קניין רוחני

16.1.    מפעיל היישומון מעניק למשתמש בזאת, והמשתמש מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש ביישומון על גבי מכשיר תקשורת, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בתנאי שימוש אלה ולצורך קבלת השירות. מפעיל היישומון שומר לעצמו את כל הזכויות ביישומון אשר לא הוענקו במסגרת הסכם רישיון זה במפורש.

16.2.    כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ביישומון, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של מפעיל היישומון בלבד והן קניינו הבלעדי של מפעיל היישומון ויישארו קניינה הבלעדי. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיו"ב) הקיימים ו/או מגולמים ביישומון ו/או באתר הינם בבעלות הבלעדית של מפעיל היישומון ויישארו בבעלותה הבלעדית כאמור. אין בהסכם זה כדי להעביר אליך כל זכות ביישומון או בקשר אליו, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בו בהתאם לתנאיו של תנאי שימוש זה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין אם על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעיל היישומון.

16.3.    הנך מסכים שלא: (א) להשתמש, לשנות או לשלב את היישומון לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של היישומון; (ב) למכור, לתת רישיון או רישיון משנה, להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאי שימוש אלה כל אדם אחר; (ג) להעתיק, להפיץ או לשעתק את היישומון לטובת צדדים שלישיים; (ד) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של היישומון או ניסיון לגלות את קוד המקור של היישומון; (ה) לעשות שימוש באתר ו/או ביישומון לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית. מובהר כי רישיון שימוש זה הינו מוגבל ואין הוא כולל שימוש מסחרי כלשהו בשירותי האתר ו/או היישומון; ו/ או באיסוף ושימוש במידע כלשהו המוצג בדפיי היישומון ו/או האתר; ו/או הורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; ו/או כל שימוש אחר בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים.

16.4.    ככל שתשלח למפעיל היישומון ו/או לרשות הערות, הצעות, שיפורים או כל חומר הנוגע ליישומון, לרבות אך לא רק, פיתוחו, עיצובו, קידומו, לא תהיה לזכאי לכל תמורה או פיצוי בגין שימוש מפעיל היישומון בהם, והנך נותן בזאת רישיון בלתי הדיר למפעיל היישומון לעשות שימוש בכל הצעה כאמור.

17. סיכונים הקשורים לרשת האינטרנט ולרשת הסלולר

מפעיל היישומון ומזמין השירות משקיעים מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט ובסלולר, ככל שההגנה מפניהם נתונה בידיו. עם זאת, אין ביכולתו ו/או בשליטתם של מפעיל היישומון ומזמין השירות למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות מזיקות וגורמים עוינים כגון וירוסים, "תולעים" (worms), סוסים טרויאניים, באגים, רוגלות (spywares), נוזקות(malwares),  או כל קודי מחשב, קבצים או תוכנות אחרות אשר עשויים לפגוע בפרטיותך, לצותת לתעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של מפעיל היישומון ומזמין השירות, לשרתים או למחשבים, להתחזות ליישום או מפעיל היישומון ומזמין השירות, לבצע תרמיות והונאות מקוונות, להזיק או לחבל בפעילות האפליקציה, התוכן ו/או השירותים.

18. תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי

היישומון עשוי להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים ("רכיבי צד שלישי"). הינך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או בהקשר עם היישומון אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. במקרה של סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו בנוגע לרכיבי צד שלישי אלו בלבד. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים באפליקציה ומפעיל היישומון ומזמין השירות מסירים כל אחריות הקשורה בכך. המשתמש מכיר בכך שמפעיל היישומון ומזמין השירות אינם היוצר, הבעלים או מעניק הרישיון של רכיבי צד שלישי, מפעיל היישומון ומזמין השירות אינם מעניקים כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר.

19. שיפוי

הנך מתחייב לשפות את מפעיל היישומון ומזמין השירות ומי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, אבדן מוניטין, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וזאת על פי דרישה ראשונה מצד מפעיל היישומון ו/או מזמין השירות.

20. דין וסמכות שיפוט

על הסכם זה ועל פרשנותו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה.

21. פרטי הקשר של החברה

מוביט-פנגו תשלומי תחבורה ציבורית בע"מ

מגדלי ב.ס.ר., בניין Y, רחוב השחם 3 פינת תוצרת הארץ 1, פתח תקווה.

ניתן ליצור קשר באמצעות:

*       מוקד שירות הלקוחות- 5090*

*       כתובת הדוא"ל- support@moovit-pango.co.il